మన శిల్పుల పనితనానికి మచ్చు తునక ఈ దృశ్యం..

భారతదేశం గుళ్ళు..గోపురాలకి పెట్టింది పేరు. అందుకే  ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప శిల్పుల పేరు కూడా మారు మ్రోగుతూ ఉంటుంది ఇండియాలో. చేతిలో సుత్తి, ఉలి ఉంటే చాలు

Read more