మరణం లేని మహా నేత.. నేతాజీ అరుదైన ఫోటోస్

నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జన్మదినమైన జనవరి 23.. పరాక్రమ దివస్. మరణం లేని మహానేత నేతాజీ. ఈ సందర్భంగా ఆయన అరుదైన ఫోటోలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *