అమెజాన్ అడవిలో విమానం..తర్వాత ఏం జరిగిందంటే..

అమెజాన్ అడవి గురించి తెలుసుగా అతి పెద్ద అడవి..మరి అలాంటి అడవిలో చిక్కుకుపోతే ఏమవుతేంది..పై ప్రాణాలు పైనే పోతాయి..కానీ ఎంతో థైర్యంతో ఆ అడవి నుండి బయటపడ్డాడు

Read more