కుమిలి గ్రామంలో ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ట

విజయనగరం జిల్లా, పూసపాటి రేగు మండలం పరిధిలోని కుములి గ్రామంలో ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాన్ని సుధా సీతాపతి ఆధ్వర్యంలో ప్రతిస్టాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీతాపతి మాట్లాడుతూ

Read more