బిగ్ బాస్ ఇల్లు.. కోతుల గుంపు సొర్రిన దుకాణం

ఇదేంది వయా బిగ్ బాసు.. పోరగాండ్లను ఏడిపిస్తున్నవ్. అందరి మద్యల పుల్లవెడుతున్నవ్. అభిజిత్, మోనాల్ మధ్యల ఏదో ఉన్నదనుకుంటే అఖిల్ ను ఇరికిచ్చినవ్. సరే వీళ్ళనన్నా సక్కగా

Read more