సెలబ్రిటీ డిష్…ఛట్ పటా జామూన్ షాట్స్..గురించి మీకు తెలుసా..

మీరు హైదరాబాదీలా..అయితే మీకు చట్ పటా జామూన్ షాట్స్ గురించి తెలుసా..అదేనండీ నేరేడు పండ్ల రసం.. సింధీ కాల‌నీలో ల‌భించే ఈ చ‌ట్‌ప‌టా జామూన్ షాట్స్ ఆహార

Read more