కొత్త వారిని చూస్తే పిల్లలు ఎందుకు భయపడతారో తెలుసా..

చిన్న పిల్లలు చాలామంది కొత్త వారిని చూస్తే తెగ భయపడి పోతుంటారు..అంతేనా గుక్కతిప్పుకోకుండా ఏడుస్తూ వుంటారు కూడా. మరి ఎందుకు అలా వారు చేస్తారో తెలుసుకుందాం.. సాధారణంగా

Read more