రాజ్యాంగ దినోత్సవం అంటే ఏంటో తెలుసా?

రాజ్యాంగ దినోత్సవం (సంవిధాన్ దివస్) అంటే ఏంటో తెలుసా? అసలు ఏ రోజు ఆ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారో తెలుసా? 26 నవంబర్.. రాజ్యాంగ దినోత్సవం. 2015 నుంచి

Read more