40వేల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఆవుల చిత్రాలు..ఎక్కడో తెలుసా..

హిందువులు దైవంగా భావించే గో మాత అదేనండి ఆవులు..ఎప్పటటి నుంచి ఉన్నాయో తెలుసా.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పురాతనమైన ‘ఆవుల చిత్రాలు’ ఉన్నాయి. అవి ఆసియా జాతి పశువుల

Read more