డి.ఎ (కరువు భత్యం) ఇలా లెక్కిస్తారు..

✅కరువు భత్యం( D.A. / D.R.) నిర్ణయింపబడు విధానం ????️రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే కరువు భత్యం ను D.A ( Dearness Allowance) అనీ, రిటైర్డ్

Read more