కొండలు ఎక్కుతోన్న చేప..ఎక్కడనుకుంటున్నారు..!

ఫిష్ అదేనండి చేపలు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఇదేం ప్రశ్న నీటిలోనే కదా ఉంటాయి అనుకుంటారు అంతా..కానీ ఈ చేప కొండలు..ఎక్కేస్తుంది ఏకంగా.. హవాయి దీవుల్లోని ఓప్

Read more