8కాళ్లతో మేకపిల్ల..ఇదే తొలిసారట..

ఏ జంతువుకైనా నాలుగు కాళ్ళు ఉండటం మామూలు విషయమే..కానీ ఇక్కడ ఓ మేకపిల్లకి ఏకంగా 8కాళ్ళు ఉన్నాయట. ఎక్కడో చూదదాం.. సాధారణంగా మేక పిల్ల‌లు రెండు కాళ్ల‌తో

Read more