జుట్టు పెరిగే చిట్కాలు..ఇవే..

కాలుష్యం..ఆహార లోపం..వర్క్ ఒత్తిడి ఇలా పలు కారణాలు ఉన్నాయి జుట్టు ఊడిపోవడానికి.. పెద్దవారికే అనే కాదు అసలు వయసు తో సంబంధం లేకుండా పిల్లల నుంచి పెద్దల

Read more