హగ్ తో ఒత్తిడి మాయం..

ఆత్మీయులను, మనసుకు నచ్చిన వారిని గాఢాలింగనం చేసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఉండే థైమస్ గ్రంథి ప్రేరేపణకు గురవుతుంది. దీనివల్ల శరీరంలో తెల్లరక్తకణాల ఉత్పత్తి మెరుగవుతుంది. ఇవి వివిధ

Read more