ఎండమావులు ఎలా ఏర్పడుతాయో తెలుసా?

ఎండ ముదిరిన సమయంలో రోడ్డుపై మనం నిలబడినప్పుడు కొంత దూరంలో రహదారిపై నీళ్లు ఉన్నట్టు కన్పిస్తుంది. కానీ అక్కడ నీరు ఉండదు ఈ విధంగా భ్రమ కలిగించే

Read more