కాంతారలో ఎముందంత..?

అరేయ్ కాంతార చూశావా అని మొన్న దోస్తు అడిగితే చూడలేదు రా అన్నాను. అయ్యో ఇంకా చూడలేదా.. మస్త్ ఉంది. వెంటనే చూడు. ఇప్పటికే రూ. 400

Read more