అమ్మోరుతల్లి.. రివ్వూ అండ్ రేటింగ్

కొన్ని తమిళ సినిమాలల్ల ఎందుకు లొడ.. లొడా ఒర్రుతరో అస్సలు సమజ్ గాదు. అయినా కొన్ని మంచిగనే ఉంటయి. సూర్య సింగం సిరీస్ దీనికి పెద్ద ఉదాహరణ.

Read more