మేఘాల కంటే ఎత్తులో ఊరు..వర్షమే కురవదట..

ప్రపంచంలో ఎన్నో ఎత్తయిన కొండలు..లోయలు ఉన్నాయి. అయితే మేఘాలను మించి ఊరు ఉంటే వర్షం కురిసేది మేఘాల వల్లే కదా..మరి మేఘాల కంటే పైన ఊరు ఉంటే

Read more