చూడచక్కని కొలను.. ఎక్కడంటే..

ఈ చిత్రంలోని కనిపిస్తున్న నీటి కొలను విద్యుత్ దీపాల వెలుగులో ధగధగా మెరిపోతూ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంది కదా. చూడగానే చక్కని సాయంత్రం వేళ అక్కడి వెళ్లి

Read more