ఓఆర్ ఎస్ లతో ప్రమాదమట..!

ఓఆర్ ఎస్ పిల్లలకు మంచివేనా..ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.. పిల్లలు డీ హైడ్రేషన్ కు గురైనపుడు మనకు డాక్టర్లు ఓఆర్ఎస్ (ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్) ఇవ్వమని చెబుతారు. ప్రస్తుతం

Read more