పురుగుల మందు..పెయింట్స్ వల్ల ఎంతమంది చనిపోతున్నారో తెలుసా..

పంట పొలాలకు పురుగుల మందు కొడుతుంటారని తెలిసిన విషయమే..అంతేకాదు గోడలకి పెయింటింగ్ కూడా వేస్తుంటారు..అయితే వాటి వల్ల ఎంతమంది చనిపోతున్నారో తెలుసా.. ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 9

Read more