ఓ రాష్ట్రం విచిత్ర జీవో.. వీటి పెంపకానికీ కావాలో లైసెన్స్!

సాధారణంగా వాహనాలు నడిపేందుకు లైసెన్స్ తీసుకుంటాం. కాని కొన్ని రకాల జంతువుల పెంపకానికి కూడా లైసెన్స్ తీసుకోవాలట. వినడానికి విచిత్రంగా ఉన్నా ఇది నిజం. ఈ విచిత్ర

Read more