నిన్నటిదాకా లెక్చరర్.. నేడు గొర్రెల కాపరి

రూ.200 జీతం కోసం రోజంతా కష్టం కరోనా దెబ్బకు దుర్భరంగా మారిన జీవితాలు కరోనా మహమ్మారి ఎంతో మంది జీవితాలను తలకిందులు చేసింది. ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో ఉన్న

Read more