టీ ఎక్కువగా తాగితే ప్రమాదం..

టీ ఎక్కువగా తాగితే ఏమయినా ప్రమాదమా ఆ సంగతులు చూద్దాం.. టీ తాగేందుకు ఇష్టపడుతుంటారు. రోజులో ఎక్కువసార్లు చాయ్ తాగేస్తుంటారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది ఇష్టపడుతుంటారు.

Read more