344ఏళ్ళు బతికిన తాబేలు..తర్వాత ఏమయిందో తెలుసా..

తాబేలు మహా అయితే 70లేదా80సంవత్సరాలు బతుకుతుందట. కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తోన్న ఈ తాబేలు 344ఏళ్ళు బతికిందట..ఆ సంగతులు చూద్దాం.. నైజీరియాలోని రాజభవనంలో ఉండే ఓ తాబేలు

Read more