తులసి టీ గురించి తెలుసా..

తులసి మొక్క గురించి అందరికీ తెలిసిందే..అత్యంత పవిత్రమైన మొక్క..అందుకే తులసిని అందరూ పూజిస్తుంటారు. కాగా తులసిని పురాతనంగా వాడుతూనే ఉన్నాం. ఇది ఆముర్వేదంలో శతాబ్దాలుగా వాడుతూనే ఉన్న

Read more