ఇవాళ ఒక్కరోజే అన్ని కోట్ల మంది పుడుతారా!

యునిసెఫ్ చెప్పిన లెక్కలను మీరే చదవండి.. జనవరి ఒకటో తేదీ ప్రపంచంలో చాలా మందికి ప్రత్యేకం. మరి ఆ రోజు జన్మించిన పిల్లలకు ఇంకా ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే

Read more