గర్భ నిరోధక మాత్రలు..ఆడవారికే ఎందుకు..!

గర్భం దాల్చడం..పిల్లల్లి కనడం..నెలసరి బాధలు ఇవి సరిపోవు అన్నట్టుగా గర్భం రాకుండా నిరోధించడంలో కూడా ఆడవారికే బాధలు.. 1960వ దశకంలో మొట్ట మొదటిసారిగా గర్భ నిరోధక మాత్రలు

Read more