ప్రకృతి సోయగం.. రివర్ ప్లేట్స్

నీటి లిల్లీస్.. నింఫేసి కుటుంబానికి చెందిన ఒక జాతి – ఇవి ప్రతి మూడు, నాలుగు సంవత్సరాలకు పరాగ్వేకు ఉత్తరాన ఉన్న పరాగ్వే నదిలో అధిక సంఖ్యలో, అధిక పరిమాణంలో కనిపిస్తాయి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *