ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏనుగు..

ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఏనుగును మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా..? దాని బరువెంతో తెలుసా? ఎంత ఎత్తు ఉన్నదో తెలుసా? ఎంత పెద్ద దంతాలు ఉన్నాయో తెలుసా? మీరూ చూడండి..

దీని బరువు దాదాపు 8 వేల కిలోలు..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *